گنج های معنوی

برگرفته از کتاب گنج های معنوی


توضیحاتاین برنامه برگرفته از کتاب گنج های معنوی جناب آقای رضا جاهد می باشد که شامل دعاها و نمازها و زیارات و … می باشد که می توانند در هر گرفتاری و مشکلی راه گشای شما باشند