اپلیکیشن تاکسی

اپلیکیشنی برای درخواست تاکسی


توضیحاتویژگی های این نرم افزار :

  • نمایش نزدیک ترین تاکسی ها به شما
  • درخواست تاکسی به نزدیک ترین راننده HD
  • مدیریت سفرهای شما
  • قابلیت بن تخفیف